dijmenteskonzultacio

Adatkezelési nyilatkozat

 

 

ADATVÉDELEM ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az adatkezelő személye és tevékenysége

A jelen Tájékoztatóban („Tájékoztató”) meghatározott adatkezelések tekintetében az adatkezelő a Menedzserképző Központ és Szolgáltató Bt. (székhely: 1116 Budapest, Kondorosi út 10/a A épület 7/8.; cégjegyzékszám:01-06-796357; e-mail: acs.nora@menedzserkepzokozpont.hu; Tel.: + 36 70 264 3146; web: www.menedzserkepzokozpont.hu; a továbbiakban: „Adatkezelő”).

A Menedzserképző Központ és Szolgáltató Bt., a Menedzserképző Központ és Szolgáltató Kft. (székhely: 1116 Budapest, Kondorosi út 10/a A épület 7/8.; cégjegyzékszám: 01-09-989621; e-mail: acs.nora@menedzserkepzokozpont.hu; Tel./fax: + 36 1 872 2187, Mobil: + 36 70 264 3146; web: www.menedzserkepzokozpont.hu) jogutódjaként jött létre 2021. január 5-én.

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely rendezvények szervezésével, és tréningek megtartásával, és life coachinggal foglalkozik.

1.2. Irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő a tevékenységét az Európai Unió és Magyarország jogszabályai hatálya alatt végzi. Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: „GDPR”).

1.3. A Tájékoztató hatálya, az érintett

Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelő azon tevékenységére terjed ki, amelyek során természetes személyek adatainak kezelésére kerül sor.

A GDPR alapán személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatokra, amelyek nem természetes személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, azon adatok, amelyek anonimizáltak).

 

II. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, ADATOK FELVÉTELE

2.1. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő adatkezelésének célja:

-    Rendezvények szervezése, bonyolítása;

-    Rendezvényeken részt vevő személyek regisztrálása, a velük való kapcsolattartás;

-    A tréningeken részt vevő személyek regisztrálása, a velük való kapcsolattartás;

-    A coaching üléseken részt vevő személyek adminisztrációja, a velük való kapcsolattartás;

-    Az Adatkezelő képzéseinek, rendezvényeinek népszerűsítése, tájékoztató anyagok készítése;

-    Az érintettek hozzájárulása esetén hírlevelek küldése;

-    Jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;

-    Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

2.2. Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása mindazon esetekben, amikor az érintett az adatokat önként bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére. A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tekintetében elsősorban a hozzájárulás a jogalap.

Szerződés teljesítése

Amennyiben az Adatkezelő az érintettel szerződést köt, és az adatkezelés szükséges a szerződés teljesítéséhez, a jogalap a szerződés.

Jogi kötelezettség teljesítése

Amennyiben az adatkezelést jogszabály rendeli el, az adatkezelés jogalapja az adott jogszabály rendelkezése.

2.3. Az adatok felvétele

Az Adatkezelő az adatokat elsősorban az érintettől veszi fel, így az adatok forrása elsősorban az érintett. Az adatok megadása történhet nyomtatványon, űrlapon, vagy az Adatkezelő www.menedzserkepzokozpont.hu címen elérhető weboldalán („Weboldal”).

Más forrásból az Adatkezelő csak akkor vesz fel adatokat, ha arra az érintett felhatalmazást adott, vagy azt törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő által rendezett rendezvényeken készülhetnek fényképek, kép- és hangfelvételek. Ezek készítése minden esetben úgy történik, hogy az érintettek számára a felvételkészítés ténye nyilvánvaló legyen, vagyis az érintettek a felvételek készítésével tisztában vannak.

 

III. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

3.1. Rendezvények – résztvevők, tréningek - résztvevők

Az Adatkezelő az általa szervezett rendezvényre, megtartott tréningekre regisztráló, a rendezvényen, tréningen részt vevő személyek esetében kezeli az érintettek nevét, az érintettet delegáló szervezet nevét, telefonszámát, e-mail címét. Az adatkezelés célja a rendezvényre való belépés biztosítása, a rendezvényt követően az érintett tájékoztatása tovább rendezvényekről, az Adatkezelőhöz köthető eseményekről. Az adatkezelést az érintett bármikor megtilthatja, ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli.

A tréningek résztvevőitől a fenti adatokon túl a következő adatok kerülnek bekérésre és tárolsára: Legmagasabb iskolai végzettsége, Viselt és Születési neve, Anyja neve, Születési ország, Születési helye, Születési ideje, E-mailes elérhetősége, illetve annak ténye, hogy külföldön él-e az érintett. Ezen adatokat az Adatkezelő, törvényi kötelezettségének eleget téve  feltölti a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe. A F.A.R. rendszer adatkezelési tájékoztatója a szervezet oldalán található meg.

Amennyiben a rendezvénnyel kapcsolatban az Adatkezelő és az érintett között szerződés jön létre (azaz az érintett regisztrál a rendezvényre, vállalva a díjfizetési kötelezettséget) az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, a számlázással, fizetéssel összefüggésben az adókötelezettségek teljesítése.

3.2. Rendezvények – felvételek készítése

Az Adatkezelő a rendezvényein jogosult fényképet, kép- és hangfelvételt készíteni. Az felvételkészítés lehetősége az adott rendezvényre vonatkozó tájékoztató anyagokban minden esetben feltüntetésre kerül, emellett a felvételkészítés is nyilvánosan, észrevehető módon zajlik. A felvételkészítés soha nem irányul egyedi ábrázolásra (kivéve, ha az érintett ahhoz hozzájárul), annak célja minden esetben a rendezvény, esemény bemutatása. A felvételeket az adatkezelő jogosult közzétenni. A közzététel ellen az érintett utóbb tiltakozhat.

3.4. Hírlevelek

Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő az érintett részére elektronikus levélben hírlevelet küld az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatban. A hírlevél tartalmazhat olyan reklámokat, amelyek összefüggnek az Adatkezelő tevékenységével. Az adatkezelést az érintett bármikor megtilthatja.

 

IV. EGYÉB, AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

4.1. Adattovábbítás

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az Adatkezelő az adattovábbításra megfelelő jogalappal rendelkezik.

4.2. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, az adatkezelés során az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján, a szerződésben meghatározottak és az Adatkezelő utasítása szerint, az Adatkezelő nevében járnak el. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

4.3. Adatbiztonság, hozzáférés az adatokhoz

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A megnevezett személyek az adatokat kötelesek bizalmasan kezelni.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

-    A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

-    Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

-    Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

-    Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

A munkavállalók, megbízottak, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni és védeni.

4.4. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket. Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:

  1. a.      A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi lehetővé, az adatot az Adatkezelő törli.
  2. b.      Az érintett a hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy az adatok törlését érintett kéri, az Adatkezelő minden esetben törli az adatot, ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
  3. c.      Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Amennyiben az adatkezelés alapja az adatkezelő jogos érdeke, az érintett tiltakozhat az adatok kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő az adatokat törli, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az érintett a reklámozási célú adatkezelés (hírlevélküldés) ellen tiltakozik, az Adatkezelő az ezzel kapcsolatos adatokat törli.
  4. d.      Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. Amennyiben az adat kezelése jogellenes, azt az Adatkezelő minden esetben törli, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik.
  5. e.      Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ha a törlés jogszabály alapján kötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, az Adatkezelő az adatokat törli.
  6. f.       Az adatok tárolásának előre, jogszabályban vagy a hozzájárulásban meghatározott határideje lejárt. Amennyiben az adatkezelés időtartamát jogszabály írja elő, az Adatkezelő az adatokat a jogszabályban meghatározott időtartam elteltével törli. Fizetés esetén az Adatkezelő a bizonylattal kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló törvény alapján nyolc évig őrzi.

4.5. Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

4.6. A Menedzserképző Központ és Szolgáltató Bt. az új felnőttképzési törvény értelmében köteles feltölteni a résztvevők adatait a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe.

 

V. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

5.1. Az érintettek jogai

Tájékoztatás (hozzáférés). Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon. Az Adatkezelő az érintettet az adatok felvételekor tájékoztatja az adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az érintett számára. Az érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.

Helyesbítés. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítse, a hiányos adatot kiegészítse.

Törlés, hozzájárulás visszavonása. Az érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. Az Adatkezelő a törlést csak akkor tagadja meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozás. Az érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozás. Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Adathordozhatóság. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

5.2. Az érintett jogainak biztosítása, az érintett kérelmeinek kezelése

Az Adatkezelő az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Kérésre az Adatkezelő a jelen Tájékoztatót az érintett rendelkezésére bocsátja, továbbá a Társaság honlapján is elérhetővé teszi. Az érintett számára elérhető a jelen, részletes Tájékoztató is, amelynek tényére és elérhetőségére az Adatkezelő az érintett figyelmét felhívja. Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a jelen Tájékoztató alapján készített, a legfőbb adatvédelmi szabályokat tartalmazó tájékoztatót.

Az érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelmet az 1.1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén eljuttathatja az Adatkezelőhöz. Az Adatkezelő a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelő a megtett intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza az Adatkezelő által megtett intézkedést, vagy az érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben az Adatkezelő a kérelem teljesítését elutasítja (nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait, és az érintett jogorvoslati lehetőségeit.

Az Adatkezelő a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez.

Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az érintettől származik, az Adatkezelő kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

5.3. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az Adatkezelő a jogellenes adatkezelést szüntesse meg, az adatkezelést, az érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. Az Adatkezelő az érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az érintettet tájékoztatja.

Az érintettek a panaszaikat jelenthetik az 1.1. pontban meghatározott elérhetőségeken.

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu.

Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő az érintettet kérelemre részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről.

 

 

EGYÉB TÁJÉKOZTATÁS, FELTÉTELEK

I. A Menedzserképző Központ és Szolgáltató Bt. szolgáltatásainak célja önismeret-, hatékonyságfejlesztő módszerek oktatása, vagy kompetenciafejlesztés - a szolgáltatás fajtájától függően -. A Menedzserképző Központ és Szolgáltató Bt. szolgáltatásai nem minősülnek orvosi, pszichológiai tanácsadásnak vagy egyéb e szakterületű szolgáltatásnak.

II. A Menedzserképző Központ és Szolgáltató Bt. kijelenti, hogy a szolgáltatásaiért minőségi garanciát vállal, azonban az eredményesség, a szolgáltatásokat igénybevevők által tanult módszerek alkalmazásától függ.

   
   

Az 5 napos Teljesítményrobbantó kihíváshoz, a Motivációs előadáshoz, a Napzárás, hétzárás mesterfokon előadáshoz tartozó adatkezelés és egyéb információk:

A kihíváshoz és az előadásokhoz tartozó regisztráltak adatait - hacsak nem iratkoztak fel a hírlevélre - a Menedzserképző Központ az adott projektek időtartamáig, és azt követően maximum 8 hétig kezeli és használja fel a projektekre épülő kompetenciafejlesztés és az ahhoz kapcsolódó tájékoztatás céljából.

Az adott weboldalak cookie-kat nem tartalmaznak, ilyen jellegű adatokat nem gyűjtenek, kizárólag az ahhoz kapcsolódó, feliratkozási utáni oldal tartalmazza a hirdetéshez szükséges "pixelt".

   
   

Adatkezelő, szerződött partnerek:
SalesAutopilot Kft.
Billingo Technologies Zrt.

   
   

INFORMÁCIÓK A KÁRTYÁS VÁSÁRLÁSRÓL

A bankkártyás fizetés a Stripe.com fizetési rendszerén keresztül tehető meg. A Stripe rendszer hibájából létrejövő igényét a Vásárló kizárólag a rendszer üzemeltetőjével szemben érvényesítheti. Ez ehhez kapcsolódó szabályzatok a Stripe weboldalán érhetők el. A Stripe tranzakciók során személyes adatok nem kerülnek továbbításra a rendszer felé.